Tìm hi?u v? c?m bi?n hi?n di?n c?a Theben : Công ngh?, vùng phát hi?n và tính n?ng ?o ??c c??ng ?? ánh sáng
1. C?m bi?n hi?n di?n c?a Theben ho?t ??ng nh? th? nào?
C?m bi?n hi?n di?n ho?t ??ng theo nguyên t?c t??ng t? c?m bi?n chuy?n ??ng s? d?ng c?m bi?n h?ng ngo?i th? ??ng phát hi?n b?c x? nhi?t trong môi tr??ng xung quanh. N?u b?c x? nhi?t ???c phát hi?n nó s? chuy?n ??i thành tín hi?u ?i?n và ?èn ???c b?t.
1.1.Vùng phát hi?n c?a c?m bi?n
S? khác nhau gi?a c?m bi?n hi?n di?n và c?m bi?n chuy?n ??ng là ?? nh?y c?a c?m bi?n. C?m bi?n hi?n di?n có ?? nh?y cao h?n h?n so v?i c?m bi?n chuy?n ??ng ?? có th? phát hi?n ???c nh?ng c? ??ng dù là nh? nh?t. C?m bi?n hi?n di?n v?i vùng phát hi?n chia ra t?i 1000 vùng có th? phát hi?n ???c nh?ng chuy?n ??ng nh? nh?t ví d? nh? thao tác gõ bàn phím t?i v?n phòng làm vi?c ng??c l?i v?i c?m bi?n chuy?n ??ng ch? phát hi?n ???c chuy?n ??ng l?n.

1.2.Tính n?ng ?o ??c c??ng ?? ánh sáng
M?t s? khác bi?t n?a c?a c?m bi?n hi?n di?n và c?m bi?n chuy?n ??ng là tính n?ng ?o ??c ánh sáng. ??i v?i c?m bi?n chuy?n ??ng tính n?ng ?o ánh sáng ch? ho?t ??ng 1 l?n khi phát hi?n có s? chuy?n ??ng nh?ng ??i v?i c?m bi?n hi?n di?n tính n?ng ?o ánh sáng ho?t ??ng liên t?c ?i?u này th?c s? quan tr?ng cho vi?c ti?t ki?m ?i?n n?ng.
2. Vùng phát hi?n c?a c?m bi?n hi?n di?n
H?u h?t các phòng làm vi?c hay phòng h?p ??u có thi?t k? hình vuông ho?c hình ch? nh?t. Vùng phát hi?n c?a c?m bi?n hi?n di?n có hình vuông giúp cho vi?c thi?t k? tr? lên ??n gi?n h?n r?t nhi?u. Hoàn toàn không có ?i?m mù và s? ch?ng chéo c?m bi?n trong phòng.

S? t?i ?u c?a vùng phát hi?n hình vuông
3. Thi?t k? và l?p ??t c?m bi?n hi?n di?n
Vi?c thi?t k? ?ã tr? lên ??n gi?n h?n r?t nhi?u v?i ph?n m?m h? tr? Relux. Có th? download hoàn toàn mi?n phí t?i trang web smarthomeknx.net Ph?n m?m h? tr? các s?n ph?m c?a Theben giúp cho ng??i s? d?ng có th? l?a ch?n và thi?t k? m?t cách r?t ??n gi?n.
M?t s? l?u ý khi l?p ??t c?m bi?n hi?n di?n :
- Không ??t nh?ng v?t nh? ?èn treo, vách ng?n, k?, cây to,… làm c?n tr? t?m ho?t ??ng c?a c?m bi?n.
- Không thay ??i ??t ng?t nhi?t ?? xung quanh c?m bi?n.
- Vi?c b?t t?t ?èn g?n c?m bi?n s? b? c?m bi?n hi?u nh?m là có chuy?n ??ng.
- S? chuy?n ??ng c?a máy móc nh? qu?t c?ng có th? b? c?m bi?n nh?n di?n là s? chuy?n ??ng.


4. Tính n?ng ?o c??ng ?? ánh sáng c?a c?m bi?n hi?n di?n
C?m bi?n hi?n di?n ho?t ??ng v?i 2 ch?c n?ng là phát hi?n s? hi?n di?n trong vùng phát hi?n và ?o ??c c??ng ?? ánh sáng trong phòng. V?i vi?c ?o ánh sáng liên t?c này c?m bi?n hi?n di?n không ch? b?t ?èn khi không ?? ánh sáng mà còn tính toán bù ánh sáng cho ?? khi ng??i s? d?ng dung lo?i ?èn có th? ?i?u ch?nh ánh sáng.

Ho?t ??ng chuy?n ??i bù sáng :
Trong th?i gian phát hi?n s? hi?n di?n, c?m bi?n s? t?ng h?p ánh sáng c?a ?èn và ánh sáng ngoài tr?i. C?m bi?n s? t?t ?èn khi ánh sáng ngoài tr?i ?ã ??. C?m bi?n liên t?c phân tích quá trình chuy?n ??i ánh sáng trong phòng và l?p t?c ?i?u ch?nh ánh sáng c?a ?èn bù cho ánh sáng ngoài tr?i khi ánh sáng ngoài tr?i y?u d?n ?i.

Ki?m soát ánh sáng liên t?c :
C?m bi?n hi?n di?n s? ?o t?ng c??ng ?? ánh sáng ngoài tr?i và ánh sáng c?a ?èn. Nó xác ??nh ?? sáng mong mu?n và liên t?c ?i?u ch?nh và ki?m soát ?èn ?? ??t ???c ?? sáng mong mu?n. ?i?u này có th? ???c ?ng d?ng ? các x??ng s?n xu?t khi mà c??ng ?? ánh sáng trong x??ng luôn ph?i ? ng??ng quy ??nh.
5. M?t vài gi?i pháp khi s? d?ng c?m bi?n hi?n di?n c?a Theben
5.1.Gi?i pháp chi?u sáng t? ??ng cho nhà v? sinh
C?m bi?n hi?n di?n ?i?u khi?n ?èn và qu?t thông gió trong nhà v? sinh khi có ng??i vào s? d?ng.

Chúng tôi khuy?n cáo s? d?ng PresenceLight 360
5.2.Gi?i pháp chi?u sáng cho v?n phòng l?n và h?i tr??ng
Vi?c ?i?u khi?n ánh sáng trong phòng l?n yêu c?u ?o ??c ánh sáng ? các ?i?m khác nhau ví d? khu v?c g?n c?a s? hay khu t?i c?a hành lang,…Tùy thu?c vào giá tr? c??ng ?? ánh sáng khác nhau mà ?èn trong v?n phòng b?t Aptomat 1 pha hager