1.V?N ?? – GI?I PHÁP

Không nh? nh?ng c?m bi?n phát hi?n chuy?n ??ng khác, c?m bi?n G?n T??ng Presence Light 180 s? t? ??ng b?t ?èn khi có ng??i trong vùng c?m ?ng (phát hi?n s? hi?n di?n) và t? t?t ?èn khi không có ng??i sau m?t kho?ng th?i gian ??nh s?n. Có th? k?t h?p nhi?u C?m Bi?n Hi?n Di?n G?n T??ng Presence Light 180 v?i nhau cho h? th?ng ?èn t? ??ng trong nhà, v?n phòng.

Các ?ng d?ng c?a c?m bi?n nhà thông minh:
?ng d?ng C?m Bi?n Hi?n Di?n G?n T??ng Presence Light 180 cho h? th?ng ?èn t? ??ng trong v?n phòng làm vi?c
?ng d?ng C?m Bi?n Hi?n Di?n G?n T??ng Presence Light 180 cho h? th?ng ?èn t? ??ng trong phòng h?p
?ng d?ng C?m Bi?n Hi?n Di?n G?n T??ng Presence Light 180 cho h? th?ng ?èn t? ??ng trong phòng khách
V?i c?p b?o v? IP lên ??n 54 (ch?ng ???c b?i và n??c d?ng phun s??ng). ?ng d?ng C?m Bi?n Hi?n Di?n G?n T??ng Presence Light 180 cho h? th?ng ?èn t? ??ng trong phòng t?m

2. GI?I THI?U S?N PH?M C?M BI?N HI?N DI?N G?N T??NG PRESENCE LIGHT 180 - Gi?i pháp nhà thông minh

Mã s?n ph?m PRESENCE LIGHT 180
C?m Bi?n Hi?n Di?n G?n T??ng Presence Light 180
C?m Bi?n Hi?n Di?n G?n T??ng Presence Light 180 có tính n?ng c?m bi?n ánh sáng và th?i gian tr? có thê ?i?u ch?nh ???c

Lux: Ch?n ?? lux phù h?p ?? C?m Bi?n Hi?n Di?n G?n T??ng Presence Light 180 ch? b?t ?èn khi có s? hi?n di?n vào ban ?êm ho?c c? ngày l?n ?êm

Time: ?èn v?n ti?p t?c b?t sáng khi không có ng??i trong vùng c?m ?ng sau kho?ng th?i gian t? 10 giây ??n 20 phút (?i?u ch?nh ???c)
C?m Bi?n Hi?n Di?n G?n T??ng Presence Light 180 có vùng c?m ?ng v?i ?? cao l?p ??t 2,2 mét

3. ??C TÍNH K? THU?T C?M BI?N HI?N DI?N G?N T??NG PRESENCE LIGHT 180
?i?n áp s? d?ng 220V AC Aptomat 1 pha hager

?? cao l?p ??t 2,5 ??n 3,5 mét, Góc quét 180 ??, ???ng vùng c?m ?ng phát hi?n s? hi?n di?n và phát hi?n chuy?n ??ng ph? thu?c vào ?? cao l?p ??t (tra trong manual)

C?m bi?n ánh sáng 10-2000 Lux (?i?u ch?nh ???c)

Th?i gian ?i?u ch?nh ???c t? 10 giây ??n 20 phút

Công su?t tiêu th? ? tr?ng thái ch? 1W

S? ngõ ra 01 (ngõ ra NO)

Công su?t t?i ?i?n tr? 1400W (?èn halogen, ?èn dây tóc)

Công su?t t?i ?i?n c?m kho?ng 1200 W(?èn hu?nh quang, ?èn compact)

C?p b?o v? IP 54 (ch?ng ???c b?i và n??c d?ng phun s??ng)

Nhi?t ?? môi tr??ng ho?t ??ng t? -20 ??n 55 ?? C