Bí quy?t giúp b?n có m?i ??p t? nhiên
M?t chi?c m?i cao và hài hòa v?i khuôn m?t s? giúp b?n xinh ??p, ?u nhìn h?n. D??i ?ây là nh?ng bí quy?t ?? b?n có th? s? h?u chi?c m?i ??p t? nhiên m?t cách nhanh chóng.
Bí quy?t duy nh?t giúp b?n s? h?u m?i ??p t? nhiên
Hi?n nay, ti?u ph?u nâng m?i th?m m? là ph??ng pháp duy nh?t giúp b?n có th? s? h?u chi?c m?i ??p t? nhiên và ?úng chu?n t? l? vàng trong nhân tr?c h?c. Ch? ch?a ??y 1 gi? ??ng h?, các Bác s? ?ã có th? bi?n chi?c m?i không ??p c?a b?n thành m?t chi?c m?i cao, thon g?n và cân ??i, hài hòa v?i khuôn m?t h?n.
S? k?t h?p gi?a ch?t li?u nhân t?o và s?n t? thân trong ph?u thu?t nâng m?i th?m m? ?ã làm t?ng kh? n?ng t??ng thích c?a m?i v?i c? th?, cho ?? b?n c?a m?i có th? lên ??n tr?n ??i.
Nh?ng ph??ng pháp ph?u thu?t th?m m? m?i ???c nhi?u ng??i tin ch?n g?m:
Nâng m?i c?u trúc S Line.
• Nâng m?i b?c s?n t? thân ??u m?i (Hay còn g?i là nâng m?i b?c s?n S Line).
• Nâng m?i b?c s?n…
Trong ?ó, ph??ng pháp nâng m?i c?u trúc S Line là ph??ng pháp nâng m?i t?i ?u nh?t. Chi?c m?i c?a b?n s? ???c tác ??ng và làm ??p toàn di?n v?i ph??ng pháp này.
Chu?n m?i ??p t? nhiên s? th? nào?
M?t chi?c m?i cân ??i, hài hòa v?i khuôn m?t theo t? l? vàng trong nhân tr?c h?c thì s? ???c xem là chi?c m?i ??p t? nhiên. Theo ?ó, chi?c m?i này s? có:
• S?ng m?i cùng ??u m?i t?o dáng S line m?m m?i, ??p t? nhiên.
• Khuôn m?t phù h?p v?i m?i, chi?u dài m?i b?ng 1/3 chi?u dài khuôn m?t.
• ?? cao c?a ??nh m?i và ?? r?ng c?a cánh m?i kho?ng 1/3 chi?u dài m?i.
• Chi?u r?ng c?a ph?n s?ng m?i b?ng 75 - 85% chi?u r?ng cánh m?i.
• S?ng m?i th?ng t?o góc nghiêng 30 - 40 ?? so v?i m?t ph?ng c?a khuôn m?t.
• Góc chóp m?i, nhân trung, môi trên t? 90 - 100 ??, góc gi?a chân mày, gi?a hai m?t, s?ng m?i kho?ng 130 ??.
Click image for larger version. 

Name:	thumb-01.jpg 
Views:	19 
Size:	125.3 KB 
ID:	74702
Hy v?ng b?n ?ã bi?t cách ?? có chi?c m?i ??p t? nhiên và an toàn cho mình.
Thông tin liên h?
Phòng khám chuyên nâng m?i AZ Nose
??a ch?: S? 2, ???ng D3, P. 25, Q. Bình Th?nh, Tp. H? Chí Minh
Th?i gian làm vi?c: Th? Hai - Ch? Nh?t: 09:00 - 21:00
?i?n tho?i: 0909 487 278
Email: aznose.vn@gmail.com
Website: a z n o s e . v n
Keyword: m?i ??p t? nhiên
mui dep tu nhien