hi?n nay có r?t nhi?u nh?ng c?n bi?t th? , nh?ng khu ngh? d??ng cao c?p, nh?ng chung c? cao t?ng, nh?ng khu ?ô th? xanh ti?n b? ??u có bóng dáng c?a http://gachviglacera.vn/san-pham/gac...viglacera.html g?ch ?p lát Viglacera mang ??ng c?p t?i gi?n. Tuy theo phong cách t?i gi?n nh?ng mà v?n luôn có s? thú v? l? kì, v?y ?i?u gì làm cho lo?i hình không gian này luôn thu hút ?

mày mò v? phong cách t?i gi?n trong g?ch Viglacera:

ý t??ng chính c?a phong cách t?i gi?n là áp d?ng s? d? ch?i t?i m?c t?i ?a kèm theo m?u mã t? nhiên b?i vì ?ó trang hoàng có ph?n h?n ch?, ?? ?oàn c?ng ch? gi? l?i nh?ng th? th?t s? c?n thi?t , ph?c v? nhu c?u thi?t th?c v? công n?ng l?n th?m m?. G?ch ?p lát Viglacera mang màu tr?m c?u k?t v?i nh?ng ?? v?t có chi?u cao th?p,??ng màu tr?m ( tr?n tru ) , hình tr?ng ??n gi?n , hài hòa, tinh t? t?o nên c?m giác h?p d?n và hi?n ??i cho c?n phòng. Chính b?i vì ?i?u này mà khi b??c vào không gian t?i gi?n b?n s? có c?m giác tho?i mái d? ch?u b?i c?n phòng có màu s?c ??p êm d?u c?a g?ch lát n?n Viglacera, g?ch ?p t??ng Viglacera k?t h?p hài hòa v?i n?i th?t.


G?ch Viglacera làm ??p ngôi nhà ta trong phong cách t?i gi?n

?i?m m?nh c?a ??ng c?p này mang l?i hi?u qu? v? th? giác, t?o c?m giác yên ?n t?nh, thoáng ?ãng , hòa bình và yên bình h?n bao gi? h?t. thông th??ng n?u theo phong cách này thì c?n ch?n không quá 3 màu trong không gian n?i th?t,m?t màu n?n, m?t màu nh?n và m?t màu chính y?u . Màu dung nhan ? t??ng c?n trung tính ?? làm n?n cho các v?t d?ng trong c?n phòng, h??ng s? ?? ý c?a th? giác ??n ?? v?t. Phông màu trung tính có ch?c n?ng t??ng ph?n m?nh b?o gi?a các ?? v?t trang trí và k?t n?i chúng l?i v?i nhau. Gam màu tr?ng th??ng ???c s? d?ng cho ?? n?i th?t,màu t??ng và sàn nhà. D??ng nh? ch?n g?ch ?p lát Viglacera còn có màu be, xanh ?á nh?, xám t?o nên phong cách này.
Sàn nhà có th? ch?n g?ch Viglacera có b? m?t nhám ho?c bóng. l? lu?t c? b?n v?n là gam màu tr?m, n?u câu k?t v?i màu cá tính nên ch?n m?t màu ?? liên minh cùng thôi. Lo?i không gian này có th? trang trí b?c tranh kh? m?p ho?c h?a ti?t b? ?? làm ?i?m nh?n.

b?i vi?c dùng màu dung nhan c?a n?i th?t b? h?n ch?, cho nên ánh sáng trong nhà có vai trò trang hoàng r?t c?n thi?t t?o nên tính th?m m? và hi?u ?ng cho th? giác. Vi?c dùng ánh sáng thiên nhiên r?t ???ng chú tr?ng ?? phát hành nh?ng hi?u ?ng nh? bóng ?? ?? tôn lên các hình kh?i c?a ?? s? d?ng và các thành ph?n ki?n trúc khác.

ch? ??i qua bài vi?t này các ta có th? l?a ch?n ?úng khi thí ?i?m vào c?n nhà c?a mình ?? làm khác xa nh?ng ??ng c?p thi?t k? h?ng th?nh hành.

G?ch ?p lát Viglacera v?i nhi?u m?u mã ?a d?ng khác l? có r?t nhi?u gam màu cho Chúng tôi ch?n l?c . H?i Linh là nhà phân ph?i g?ch Viglacera t?i Hà N?i. T?i showroom 275 Khu?t Duy Ti?n Thanh Xuân-Hà N?i ta s? thu?n ti?n ch?n ???c thành ph?m ?ng ý .