Tab Content
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:59 AM
  xkldpro posted a visitor message on Omecle's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:58 AM
  xkldpro posted a visitor message on havoc92's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:57 AM
  xkldpro posted a visitor message on M31's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:57 AM
  xkldpro posted a visitor message on dataforge's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:56 AM
  xkldpro posted a visitor message on Gazzaden's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:55 AM
  xkldpro posted a visitor message on andyoko's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:54 AM
  xkldpro posted a visitor message on Scorpion's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:53 AM
  xkldpro posted a visitor message on macqdor's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:51 AM
  xkldpro posted a visitor message on Jackal05's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:50 AM
  xkldpro posted a visitor message on BenchBoy's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:49 AM
  xkldpro posted a visitor message on Reznor's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:48 AM
  xkldpro posted a visitor message on Bill's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:45 AM
  xkldpro posted a visitor message on IronSoul's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:45 AM
  xkldpro posted a visitor message on APLevitz's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:44 AM
  xkldpro posted a visitor message on rhino3d's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:43 AM
  xkldpro posted a visitor message on enhzflep's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:40 AM
  xkldpro posted a visitor message on Dynamit's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:39 AM
  xkldpro posted a visitor message on yjanse's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:39 AM
  xkldpro posted a visitor message on -H-RaVeN's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:38 AM
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:37 AM
  xkldpro posted a visitor message on Amorak's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:35 AM
  xkldpro posted a visitor message on Spam Saviour's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:33 AM
  xkldpro posted a visitor message on wozdac's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:31 AM
  xkldpro posted a visitor message on haha's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:31 AM
  xkldpro posted a visitor message on Converged's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:30 AM
  xkldpro posted a visitor message on David_J's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:27 AM
  xkldpro posted a visitor message on swann's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:26 AM
  xkldpro posted a visitor message on rev'en's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:25 AM
  xkldpro posted a visitor message on Harlequin's profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
 • xkldpro's Avatar
  11-12-2019, 10:23 AM
  xkldpro posted a visitor message on Ray()'s profile
  Theo JITCO công b?, có 67 ngành ngh? Nh?t B?n cho phép th?c t?p sinh tham gia. Tuy nhiên, trong s? các ngành ngh? này có m?t s? ngành ngh? chính mà...
More Activity
About xkldpro

Basic Information

Signature


Là m?t trong nh?ng website tiên phong trong l?nh v?c xuat khau lao dong nhat ban t?i Vi?t Nam, donhangdinhat.net cam k?t mang ??n c? h?i vi?c làm ?n ??nh, góp ph?n nâng cao thu nh?p, c?i thi?n ch?t l??ng cu?c s?ng cho ng??i lao ??ng.

Statistics


Total Posts
Total Posts
0
Posts Per Day
0
General Information
Last Activity
11-13-2019 09:05 PM
Join Date
11-09-2019
Home Page
https://donhangdinhat.net/