Conversation Between IDNetViet and jiangalone

2 Visitor Messages

 1. Ch?ng m?t ai có tâm tr?ng làm b?t c? th? gì n?u h? m?t m?i, vì v?y ?? cô gái c?a b?n có ???c m?t gi?c ng? sâu, ?ây có th? là chìa khóa ?? thúc ??y ??i s?ng tình d?c c?a b?n.
  da thach anh
  Theo nghiên c?u c?a ??i h?c Michigan (M?), quan sát thói quen ng? c?a 171 ph? n? trong hai tu?n ?ã cho th?y, nh?ng ng??i ng? nhi?u h?n s? c?m th?y h?ng thú chuy?n phòng the ngay ngày hôm sau.
 2. Trong tr??ng h?p b?n s? ho?c ghét ph?i làm m?t vi?c gì ?ó, d?u hi?u ti?t l? tình yêu c?a ng??i ?àn ông ?ó v?i b?n chính là vi?c anh ?y s? ??ng ra thay b?n th?c hi?n.
  xe ??p th? thao
  xe dap the thao
  xe ??p tr? em
  xe dap tre em
  M?i khi ? bên nhau, anh ?y bi?t b?n s?, b?n không thích ph?i làm vi?c ?ó, ngay l?p t?c anh s? làm thay b?n.
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2