Conversation Between shipcaptainno1 and jiangalone

2 Visitor Messages

 1. Chi?u 19.4, Samsung ?ã chính th?c ra m?t "siêu ph?m" Galaxy S8/S8+ t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Theo ?ó, giá bán l? mà Samsung Vi?t Nam ?? ngh? cho Galaxy S8 và Galaxy S8+
  banh rang
  thanh rang
  l?n l??t là 18,49 tri?u ??ng và 20,49 tri?u ??ng - th?p h?n 500.000 ??ng so v?i m?c giá mà m?t s? nhà bán l? ??a ra khi cho khách hàng ??t tr??c.
 2. M?i ?ây, Yamaha Indonesia ti?t l? ?ang ti?n hành m?t phiên b?n nâng c?p 2017
  xe dap the thao
  xe dap tre em
  xe dap nhap khau
  Yamaha V-Ixion ?? t?ng thêm kh? n?ng c?nh tranh cho gia ?ình môtô này.
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2