Conversation Between Meghan Steed and jiangalone

2 Visitor Messages

 1. Samsung trang b? cho b? ?ôi Galaxy S8/S8+ màn hình có t? l? 18,5:9 thay vì t? l? 16:9 ph? bi?n hi?n nay. T? l? màn hình này phù h?p v?i phong cách thi?t k? mà
  banh rang
  thanh rang
  Samsung g?i là "màn hình vô c?c". V?i vi?c thu nh? vi?n màn hình xu?ng m?c t?i ?a, Galaxy S8/S8+ g?n nh? v?n gi? ???c kích c? t?ng th? so v?i phiên b?n Galaxy S7 và S7 edge tr??c ?ây dù vùng màn hình kh? d?ng r?ng h?n.
 2. M?t nghiên c?u ?ã ???c ti?n hành b?ng cách cho ?àn ông ng?i áo phông c?a ph? n? ? th?i ?i?m ?ang r?ng tr?ng và không trong giai ?o?n r?ng tr?ng. Nghiên c?u cho th?y, n?ng ?? testostrone c?a ?àn ông t?ng ??t bi?n khi g?i áo phông c?a ng??i ph? n? trong th?i k? r?ng tr?ng. Trong khi ?ó, ?? testostrone c?a nam gi?i s? gi?m ?i khi ng?i áo thun c?a nh?ng ng??i ph? n? không trong giai ?o?n này.
  camera giam dat ha noi
  thiet bi giam sat hanh trinh gia re
  T? nghiên c?u này, chúng ta có th? k?t lu?n r?ng mùi h??ng t? nhiên trên c? th? c?a ph? n? trong chu k? kinh nguy?t h?p d?n h?n so v?i nh?ng ngày bình th??ng.
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2