Conversation Between mr_charisma and trithucnguyen97

6 Visitor Messages

 1. TeeTee la dia chi chuyen in ao thun dong phuc gia re, uy tin tai TPHCM. Voi hon 5 nam kinh nghiem trong linh vuc in ao thun. TeeTee se mang lai dich vu tot nhat cho khach hang
  In Ao Thun TeeTee
  C4-C8 Buu Long, Phuong 15, Quan 10, TP HCM
  Hotline: 0989 985 985
 2. Tr??c khi ?i vào chi ti?t d?ch v? thi?t k? website chuyên nghi?p, chúng ta c?n hi?u rõ thi?t k? website là gì? Thi?t k? website ??n gi?n ch? là quá trình ki?n t?o, l?p trình, hình thành m?t khu v?c trên internet cho các cá nhân, doanh nghi?p. M?c ?ích c?a vi?c này chính là giao dien web dep giúp các cá nhân, doanh nghi?p ??u t? có th? qu?ng bá ???c tên tu?i, th??ng hi?u c?a mình ??n các t?p khách hàng ti?m n?ng.
 3. xem thêm Ethereum (hay còn g?i là ti?n ?o Ethereum) là m?t lo?i ti?n mã hoá (cryptocurrency) ???c ra ??i n?m 2013 b?i Vitalik Buterin, d??i công ngh? n?n t?ng c?a Blockchain. Dù ???c xây d?ng trên 1 Blockchain riêng bi?t, nh?ng v? c? b?n, chúng ta ph?i th?a nh?n r?ng, mã ngu?n c?a Ethereum v?n là d?a vào mã ngu?n c?a Bitcoin ?? hoàn thi?n.

  Mã ngu?n m? c?a Ethereum có tính phân tán, công khai, minh b?ch, rõ ràng d?a trên h?p ??ng thông minh (smart contract) c?a Blockchian. Nó s? d?ng blockchain ?? ??ng b? hóa và l?u gi? tr?ng thái h? th?ng cùng v?i 1 ??n v? ti?n t? k? thu?t s? là “Ether” ?? ?o và chi tr? chi phí tài nguyên th?c thi
 4. https://devteam.mobi/bitcoin-la-gi-tien-ao-hay-lua-dao/ ? Bitcoin (BTC hay XBT) là m?t lo?i ti?n mã hoá, ???c ra ??i vào n?m 2009 b?i 1 nhân v?t bí ?n g?i là Satoshi Nakamoto. Ng??i ta còn g?i lo?i ti?n này v?i r?t nhi?u nh?ng tên g?i khác nhau nh?: ti?n k? thu?t s?, ti?n ?o, ti?n s?…
  Cách th?c ho?t ??ng c?a Bitcoin khác h?n so v?i các lo?i ti?n t? khác, b?i không có b?t k? 1 cá nhân hay t? ch?c nào có th? qu?n lý nó. ?ây ???c xem là lo?i ti?n mã hoá ??u tiên và ?i?n hình nh?t, ???c s? d?ng ph? bi?n trong các giao d?ch th??ng m?i ?i?n t?.
Showing Visitor Messages 1 to 6 of 6