Conversation Between hairwigs1t and kingbin

2 Visitor Messages

  1. Ban biet gi ve kham phu khoa: Noi den day chac nhieu ban da hieu hieu doi chit ve cai nay roi nhi, du sao thi cai ten da thuong thuat rat chi tiet ve y nghia, muc dich cua viec tham kham nay... Ban biet gi ve kham phu khoa
  2. Van tat ve viec kham phu khoa: Dau to lam phi kham tang cao chinh la cac hang muc xet nghiem nen day la noi ma cac benh vien, phong kham phu khoa khong uy tin, vo luong tam se tap trung de lam tien cac chi em nhat... https://blogmebin.blogspot.com/2019/...-phu-khoa.html
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2