Conversation Between trinhlam365 and nhidongthoitai1

2 Visitor Messages

  1. Gi? xa ?ó là mình s? quên nhau mua buoi dien là Mình nh?n ra ta cay giong buoi dien a. Khi yêu ai c?ng mong ng??i kia mua cây gi?ng cam canh ?i xa mình
  2. Chorus: cham soc buoi dien s: Không ng?ng ? b mua b??i di?n ? ?âu au Bên ai có ph?i không còn mua cây gi?ng b??i di?n ? ?âu ? Khi yêu ai c?ng mong ng??i kia Cây cam canh ?i xa mình
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2