Conversation Between fatgav and sonnguyen2014

1 Visitor Messages

  1. K?t h?p gi?a ch?c n?ng, ki?u dáng gi?n ??n, tính th?m m? den pha led chính là ph?m vi toàn di?n c?a ánh ?èn chi?u r?i chi?u sáng cho ki?n trúc ngoài tr?i. S?n ph?m chính hãng c?a hai th??ng hi?u n?i ti?ng v? chi?u sáng là Duhal, Philips. ???c thi?t k? ?? cung c?p nh?ng hi?u ?ng ánh sáng t?i ?u t? lu?ng sáng m?nh ??n hi?u ?ng ?i?m nh?n tinh t? h?n. Thi?t k? khe chu?n tr?c quang h?c ??c ?áo mang ??n hi?u su?t ánh sáng ??ng nh?t và ??m b?o s? ph?i tr?n màu s?c tuy?t nh?t. Các lo?i ?èn pha th??ng ???c s? d?ng là ?èn pha led 100W, ?èn pha led 50W và ?èn pha ngoài tr?i.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1