Conversation Between bub1orsla and jiangalone

1 Visitor Messages

  1. R?i Huy?n bi?n m?t nhanh chóng nh? th?. T?i hôm ?ó tôi v? nhà, ng?i vò ??u b?t tai trong phòng, không bi?t l?y ?âu ra ti?n ?? tr? n? ngân hàng thì Th?o thò ??u vào g?i:
    tran go
    op tran go

    “Anh ?i, ra ?n c?m”. S?n c?n ?iên, tôi v? ngay cây ?èn ng? ném cái vèo ??n ch? v?. Th?o né không k?p, b? ch?y máu chân. Lúc ?ó tôi m?i hét lên: “?ang ?iên ??u ngh? ti?n tr? n?, c?m v?i ch? n??c”.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1