Conversation Between bub1orsla and nhidongthoitai1

1 Visitor Messages

 1. Nàng : Em có th? tin t??ng n?i anh ???c ch?? buoi dien
  Chàng : ?! trong cay buoi dien
  Nàng : Anh yêu! mua buoi dien
  Vài n?m sau… Xin ??c ng??c l?i t? d??i lên. ky thuat chiet canh cay an qua
  Chàng : Em ?iên h?? Anh ?âu có ph?i lo?i ng??i ?ó! ky thuat cham soc cay buoi dien
  Nàng : Anh có mu?n hôn em không? nhung cay co gia tri kinh te cao
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1