Conversation Between IDNetViet and phatlocreal0

1 Visitor Messages

  1. Cho thuê Officetel v?a ? v?a làm vi?c Orchard Garden apartment for rent, Phú Nhu?n, giá t? 10 tr/th.


    Di?n tích: 36m2.

    Có t?ng h?m ??u xe h?i và xe máy cho c? dân và công ty c?ng nh? nhân viên c?a mình. Có h? b?i, phòng gym, ng??i thuê có th? ???c s? d?ng ti?n ích nh? ch? nhà. T?ng tr?t nhi?u ti?n ích, nhà hàng, siêu th?, trung tâm anh ng?, g?n sân bay, công viên Gia ??nh, công viên Hoàng V?n Th?, thu?n ti?n ra trung tâm

    C?n h? v?n phòng ti?n ích v?a có th? làm v?n phòng, v?a ?? ?. Phù h?p v?i các công ty nh? và v?a, các công ty kh?i nghi?p, ho?c kinh doanh và làm vi?c t?i nhà.

    Hãy liên h? b? ph?n cho thuê orchard garden hong ha street c?a chu? ?â?u t? ?? ???c h??ng d?n tham quan nhà m?u, có ???c nhi?u s? l?a ch?n và t? v?n thông tin chính xác nh?t.
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1